Vedení diecéze

Statutárním zástupcem biskupství, oprávněným jeho jménem jednat ve všech věcech a činit právní úkony, je diecézní biskup a generální vikář.

Mons. Mgr. Jan Baxant, 20. biskup litoměřický

Mons. Mgr. Jan BaxantBiskup litoměřický jako nejvýš odpovědný pastýř celé diecéze (kán. 381 CIC) má všechnu řádnou, vlastní a bezprostřední pravomoc, potřebnou k vykonávání svého úřadu (Christus Dominus 8). Řídí diecézi mocí zákonodárnou, výkonnou a soudní (kán. 391 CIC). Moc zákonodárnou vykonává sám a realizuje tvorbou partikulárního práva (kán. 391, § 2, 135, § 1 CIC). Moc výkonnou a soudní (kán. 391, § 2 CIC) vykonává buď sám, nebo prostřednictvím generálního vikáře a biskupských vikářů podle norem práva.

Je statutárním orgánem Biskupství litoměřického a jeho nejvyšším představitelem při jednání se státními i církevními orgány, mezinárodními institucemi apod.

Koordinuje činnost generálního vikáře a biskupských vikářů. Od roku 2008 je litoměřickým biskupem Mons. Jan Baxant.
Životopis Mons. Mgr. Jana Baxanta


Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek, generální vikář

Mons. Martin DavídekGenerální vikář je nejbližším spolupracovníkem diecézního biskupa s toutéž výkonnou mocí, pokud si ji biskup nevyhradí pro sebe nebo pokud ji nesvěřil do pravomoci některého biskupského vikáře. Zároveň je stejně jako diecézní biskup statutárním orgánem Biskupství litoměřického. Generální vikář je ředitelem kurie a je bezprostředně nadřízen jednotlivým oddělením biskupské kurie. Pro operativní řízení a koordinaci správních záležitostí Biskupství litoměřického svolává a řídí porady podřízených oddělení kurie. Z titulu své funkce je členem biskupské rady. Dále je povinen předávat biskupovi zprávu o hlavních záležitostech, které kurie vyřizuje, a nikdy nesmí jednat proti vůli a úmyslům biskupa.

K administrativnímu zajištění agendy je zřízen sekretariát generálního vikáře.


Životopis Mons. Martina Davídka